نوع محصول : ونیز راه راه

وزن در یک متر : 300 گرم

عرض تکمیل : 150 سانتی متر

نوع بافت : یک رو