نوع محصول : فوتر

وزن در یک متر : 450 گرم

عرض تکمیل : 90 سانتی متر

نوع بافت : یک رو