نوع محصول : اسپان راه راه

وزن در یک متر : 330 گرم

عرض تکمیل : 180 سانتی متر

نوع بافت : یک رو