نوع محصول : دورس کج راه

وزن در یک متر : 450 گرم

عرض تکمیل : 110 سانتی متر

نوع بافت : یک رو