نوع محصول : دورو جودون

وزن در یک متر : 500 گرم

عرض تکمیل : 110-115 سانتی متر

نوع بافت : دو رو