نوع محصول : رینگل

وزن در یک متر : 322 گرم

عرض تکمیل : 160 سانتی متر

نوع بافت : دو رو