نوع محصول : بیزو

وزن در یک متر : 300 گرم

عرض تکمیل : 160 سانتی متر

نوع بافت : دو رو